Make your own free website on Tripod.com

למה חתימות? אני לא יודע, אבל עבדתי הרבה כדי להשיג את הכמה האלה. תעשו טובה ותנסו להעריך את ההשקעה.
רואים, יש מימין מין תפריט כזה, שם אפשר לעבור בין מאות העמודים.
רק שאלה אחת: איך החתימה של החיפושית שלי?