Make your own free website on Tripod.com

אני רואה שהחלטת גם לחטט בפנימיות. ידוע שהאדם בנוי שכבות שכבות, מסיכה על גבי מסיכה. כולנו מנסים לכסות, לעשות הצגות - קצת ככה ומעט כך. כאשר ניתנת לאדם האפשרות לעטות מסיכה אמיתית על פניו - או אז מתגלה פנימיותו. אז התרווחו בכיסאותיכם, והתכוננו להצגה של השנה, מסיבת המסיכות של איתי

  

(רציתי להעיר שהגילאים משוערכים, אז התייחסו לעיקר, ולא לשוליים. תודה.)