Make your own free website on Tripod.com
מסלול של אחד מספקי התקשורת במדינת ישראל. אני חושב שהחידה די קלה, אז במקום רמזים אני פשוט ארד על החברה. נו, טוב, לא יותר מדי.


רמז ראשון
רמז שני
רמז שלישי

והתשובה היא

לינקים קשורים